Velkommen til Dansk Sportsskytte Forbund

Dansk Sportsskytte Forbund, DSF, er et skytteforbund, bestående af to regioner, Jylland/Fyn og Sjælland/Bornholm.

Seneste nyt fra Dansk Sportsskytte Forbund

Udtagelse IPSC Handgun EM 2023

IPSC EM 2023 afholdes i Korinth, Grækenland. Main match er 25/9 – 30/9. Åbningsceremonien er søndag 24/9 og præmieoverrækkelsen er søndag 1/10.

Banerne ligger tæt på byen, vi forventer at det er disse baner

Danmark er i første omgang blevet tildelt 24 pladser og går nu i gang med udtagelse, for at lave en prioriteret liste. Du kan se udtagelsesretningslinierne her. Husk at være klar med de resultater du vil udtages på baggrund af, når du går i gang med at udfylde skemaet.

Danmark bliver muligvis tildelt flere pladser senere, så hvis du ikke bliver udtaget i første omgang har du mulighed for at blive på en venteliste.

Sidste frist for at komme i betragning til udtagelse er fredag d. 17/2. Du kommer i betragtning ved at udfylde skemaet her.

Du skal indbetale et deltagergebyr, 3.400 for at komme i betragtning. Betalingsdeadline er 27/2. Hvis du ikke indbetaler til tiden, mister du muligheden for at få en plads. Du skal indbetale på DSF konto 1551-0005546079

Hvis du ender med ikke at blive udtaget, får du refunderet gebyret.

Årsmøde 2023, søndag d. 19. februar 2023 klokken 13:00

Tilmelding på: https://skytteunion.dk/event/61

DSF indkalder hermed til årsmøde jf. overskriften. Afholdes på Scandic i Odense, “som sædvanlig”:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr, m.v.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Straks efter DSF’s årsmøde bliver der holdt møde i “Dynamisk Sportsskydnings Komité” under Skydesport Danmark. Jf. lovregulativ I (af marts 2022) skal dagsorden mindst bestå af:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aktivitetskomite aflægger beretning.
 3. Aktivitetskomite forelægger det nye års program og budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg
 6. Eventuelt

Uddrag fra vedtægterne for Skydesport Danmark:

Ҥ 13 Aktivitetskomiteer
Stk. 1
Klubberne/foreningerne samt Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)s bestyrelse kan fremsætteforslag om oprettelse af aktivitetskomiteer. Forslag fremsættes som beslutningsforslag på årsmødet.
Aktivitetskomiteer kan alene opløses efter flertalsbeslutning på årsmødet og kun såfremt 2 ud af de 3 her nævnte beskrivelser er opfyldt:
• Der har ikke været afholdt nogen danske mesterskaber i komiteen siden sidste årsmøde.
• Der har ikke været afholdt årsmøde i den pågældende komite, i de seneste 18 måneder.
• Der er ikke nogen medlemmer som er valgt til komiteen.
Stk. 2
En aktivitetskomites medlemmer findes blandt klubbernes/foreningernes medlemmer. Hvis der ikke umiddelbart kan findes medlemmer til en aktivitetskomite, kan Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s bestyrelse udpege medlemmer.
En aktivitetskomite består af 4 – 10 medlemmer, og medlemmer udpeges for et år ad gangen. Medlemmer kan genudpeges uden begrænsninger.
Aktivitetskomiteen konstituerer sig selv. Valget af komiteleder i en aktivitetskomite skal meddeles Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s administration umiddelbart efter valget er foretaget.
I tilfælde af, at der er flere kandidater til en aktivitetskomite end 10, foretages et valg blandt de indstillede af klubberne/foreningerne på årsmødet.
Stk. 3
Aktivitetskomiteerne udarbejder aktivitetsplaner med tilhørende budgetter, som årligt forelægges for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s bestyrelse.
Aktivitetsplaner kan være flerårige. Der skal dog udarbejdes en årlig aktivitetsplan som afspejler det årlige budget.
Aktivitetskomiteerne er selv ansvarlige for overholdelse af det tildelte budget inklusiv under- eller overskud ved aktiviteter, som hører under en aktivitetskomite.
Stk. 4
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s bestyrelse orienterer om nedsatte aktivitetskomiteer på årsmødet.
Aktivitetskomiteerne kan afholde aktivitetsmøde(r) for klubber/foreninger. Der skal minimum afholdes et møde årligt.”

NROI’s årsmøde finder sted efter de to ovenstående møder, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af udvalgsformænd og næstformænd
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Alle A og B licens kurser ligger i stævne kalenderen

Så fik vi alle licens kurserne på plads for 2023. Alle licens kurser er benævnt A/B23SJ/BH/J 1-2-3 osv.
BH står for Bornholm, vi har et B Licens kursus og et A Licens kursus på øen hvis tilmeldingen er stor nok. (min. 7 kursister for at kunne gennemføre og pt- er vi på 3.)
SJ Står for Sjælland, bemærk at der både er A licenskurser på KSC og Hanebjerg i år, B licens kurset bliver oprettet når der er tilmeldte nok til at gennemføre.
J står for Jylland, der er pt. planlagt A og B licens kursus.

Alle nyheder er indlæst
Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.