Dansk Sportsskytte Forbund

Årsmøde 2023, søndag d. 19. februar 2023 klokken 13:00

Tilmelding på: https://skytteunion.dk/event/61

DSF indkalder hermed til årsmøde jf. overskriften. Afholdes på Scandic i Odense, “som sædvanlig”:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, licensgebyr, m.v.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
 10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Straks efter DSF’s årsmøde bliver der holdt møde i “Dynamisk Sportsskydnings Komité” under Skydesport Danmark. Jf. lovregulativ I (af marts 2022) skal dagsorden mindst bestå af:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aktivitetskomite aflægger beretning.
 3. Aktivitetskomite forelægger det nye års program og budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg
 6. Eventuelt

Uddrag fra vedtægterne for Skydesport Danmark:

Ҥ 13 Aktivitetskomiteer
Stk. 1
Klubberne/foreningerne samt Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)s bestyrelse kan fremsætteforslag om oprettelse af aktivitetskomiteer. Forslag fremsættes som beslutningsforslag på årsmødet.
Aktivitetskomiteer kan alene opløses efter flertalsbeslutning på årsmødet og kun såfremt 2 ud af de 3 her nævnte beskrivelser er opfyldt:
• Der har ikke været afholdt nogen danske mesterskaber i komiteen siden sidste årsmøde.
• Der har ikke været afholdt årsmøde i den pågældende komite, i de seneste 18 måneder.
• Der er ikke nogen medlemmer som er valgt til komiteen.
Stk. 2
En aktivitetskomites medlemmer findes blandt klubbernes/foreningernes medlemmer. Hvis der ikke umiddelbart kan findes medlemmer til en aktivitetskomite, kan Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s bestyrelse udpege medlemmer.
En aktivitetskomite består af 4 – 10 medlemmer, og medlemmer udpeges for et år ad gangen. Medlemmer kan genudpeges uden begrænsninger.
Aktivitetskomiteen konstituerer sig selv. Valget af komiteleder i en aktivitetskomite skal meddeles Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s administration umiddelbart efter valget er foretaget.
I tilfælde af, at der er flere kandidater til en aktivitetskomite end 10, foretages et valg blandt de indstillede af klubberne/foreningerne på årsmødet.
Stk. 3
Aktivitetskomiteerne udarbejder aktivitetsplaner med tilhørende budgetter, som årligt forelægges for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s bestyrelse.
Aktivitetsplaner kan være flerårige. Der skal dog udarbejdes en årlig aktivitetsplan som afspejler det årlige budget.
Aktivitetskomiteerne er selv ansvarlige for overholdelse af det tildelte budget inklusiv under- eller overskud ved aktiviteter, som hører under en aktivitetskomite.
Stk. 4
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s bestyrelse orienterer om nedsatte aktivitetskomiteer på årsmødet.
Aktivitetskomiteerne kan afholde aktivitetsmøde(r) for klubber/foreninger. Der skal minimum afholdes et møde årligt.”

NROI’s årsmøde finder sted efter de to ovenstående møder, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Udvalgsformændene aflægger beretning
 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af udvalgsformænd og næstformænd
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.