Dansk Sportsskytte Forbund

Forslag til vedtægtsændringer

DSF’s bestyrelse har følgende forslag til vedtægtsændringer:
Nr.EmneAction/Ansvarlig1
Slette: ”3.5. DSF’s formål er at fremme skydning på forskellige afstande og mål. Dette søges opnået på faste baneanlæg samt i terræn.”En ligegyldig sætning, eller også burde den fokusere mere på de skydninger vi reelt set har – og ønsker os.
2Slette: ”3.9. Hvor intet nærmere er fastsat i DSF’s vedtægter er vedtægter og love i de idrætsorganisationer som DSF er medlem af gældende.”Står også i § 4.1  
3Slette: 3.10. ”Vedtægterne skal fortolkes i overensstemmelse med og styret af dansk lovgivning og retspraksis.”Unødvendigt.
44.5. Efter ”Udvalg” tilføjes ”eller arbejdsgrupper”.Giver mere frihed til at nedsætte ad-hoc-udvalg.  
54.5 ”DSF Sektion (4.9)” & ”4.9. DSF Sektion er DSF’s kontaktflade til Dansk Skytte Union. DSF Sektionen afholder sit årsmøde samme dag og sted som DSF årsmødet jf. Sektionens vedtægter.” Slettes beggeDSF Sektion’en viste sig desværre reelt set at være uden indflydelse i Unionen. Efter at der i mellemtiden er valgt en dynamisk sektion under Dansk Skytte Union, er der ingen grund til at have begge.
64.7. Udtagelsesudvalget skal for nærværende vælge 2 medlemmer for pistol, et for hver region. DSF forslår at det fremadrettet kun er 1 medlem for pistol, ligesom for Riffel og Shotgun.De ”gamle” opfattelser regler omkring kendskab til skytter anså det nødvendigt at have et medlem for hver landsdel. Det anses ikke for nødvendigt mere.
7I 5.3 3. Afsnit slettes ”indmeldelsesgebyr samt” & I 5.8 slettes ”og indmeldelsesgebyr”Da vi i DSF ikke har noget indmeldelsesgebyr, skal det jo heller ikke stå i vores vedtægter.
85.3 4. Afsnit ændres ” Ligeledes skal foreningen årligt inden den 1/10 indsende medlems- og aktivitetsskema til DSF.” til ”Medlemsforeninger skal hvert år rettidigt indberette medlemstal til CFR”.Medlemstal har fået sit eget indberetningssystem, og der er andre tidsfrister.
95.4 ændres ”En medlemsforening har stemmeret til den årlige regionssamling efter følgende regler:” Til ”En medlemsforening har stemmeret til årsmødet og den relevante regions regionssamling efter følgende regler:”Alene lidt sproglige rettelser.
10”5.5. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til formanden for DSF med mindst 24 dages varsel, og at den pågældende forening har betalt sit kontingent til DSF frem til den dag hvorfra udmeldelsen har sin virkning. Foreningen har krav på en skriftlig bekræftelse.” Ændres til: ”5.5. Udmeldelse skal ske inden udgangen af et kalenderår.”En administrativ lettelse. Vi kan hverken styre ”24 dage” eller at opkræve for delperioder af et år.
11Slette: ”5.7 Foreninger og deres medlemmer kan kun repræsentere DSF ved konkurrencer optaget på DSF’s stævnekalender som sanktioneret af DSF eller ved konkurrencer, der skriftligt er sanktioneret af DSF’s bestyrelse.”DSF’s bestyrelse kan ikke løbende skriftligt godkende alle mulige og umulige konkurrencer i ind- og udland. Godkendelse har sit helt eget godkendelsesforløb.
12I ”5.8. DSF’s foreningskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes på det ordinære årsmøde. Kontingentet opkræves årligt forud i 1. kvartal.” ændres ”kvartal” ændres til ”halvår”.Ikke altid at de nødvendige oplysninger for foreningsopkrævninger er til stede i 1. kvartal. Det er Unionen der fremsender opkrævningsgrundlaget til DSF, og det sker typisk først i juni.
13I ”5.9. Foreningerne fastsætter selv deres vedtægter, hvoraf skal fremgå, at de er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund og herigennem associeret medlem af Dansk Skytte Union under DIF. Foreningens vedtægter kan afvises såfremt de strider med DSF’s vedtægter, regler og retningslinjer. Sker dette skal vedtægterne revideres forinden optagelse.” Ændres til: ”5.9. Foreningerne fastsætter selv deres vedtægter, hvoraf skal fremgå, at de er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund og herigennem associeret medlem af Dansk Skytte Union under DIF. Foreningens vedtægter kan afvises såfremt de strider mod DSF’s vedtægter, regler og retningslinjer.  1.afsnit: ordet ”med” ændres til ”mod”, da der er tale om en gammel skrivefejl.   Derudover slettes sidste afsnit, da det giver sig selv….
146.2, stk 2 ændres fra ”formanden aflægger beretning” til ”bestyrelsen aflægger beretning”.Vi er borte fra det uoplyste enevælde. Det er hele bestyrelsen der er valgt af årsmødet – ikke blot formanden.
156.5 Delegerede har tal- og stemmeret på årsmødet. Ændres til: 6.5 Delegerede har tale- og stemmeret på årsmødet.  Rettelse af stavefejl
16Slette 8.1. 4. Sætning: ” På det ordinære årsmøde vælges for et år ad gangen 1 kritisk revisor samt 1 revisorsuppleant (jf. 6.2.9 og 6.2.10)”.Dels er henvisningen til 6.2.9 forkert, og dels behøver man ikke gentage hvad der allerede står i §6.  
17I 8.3 tilføje at medlemsforeninger kan søge om tilskud.Vi ser da gerne at medlemsforeninger søger om tilskud til stævner, materiel m.m. for at fremme aktivitet
18Slette 8.4 i sin helhed: ”8.4. Foreningers medlemmer, bestyrelsesmedlemmer i foreninger, bestyrelsesmedlemmer i regioner og distrikter, bestyrelsesmedlemmer i DSF hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningerne, regionerne og DSF hæfter ved deres respektive formuer. Foreningers medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.”Det følger allerede af dansk foreningsret at ingen udover DSF hæfter for DSF’s forpligtelser.  
19I 9.1. 1.afsnit ændres ”foreningen” til ”forbundet”.En gammel skrivefejl rettes.
20Slette 9.2: nedlægge forretningsudvalget.En antikvarisk bestemmelse fra før mobiltelefon og internet. Alle bestemmelser i vedtægterne med henvisning til forretningsudvalg slettes.
21Slette 12.1 3. afsnit ” Udvalget skal sikre den nødvendige internationale godkendelse.”Der er en opgave for den enkelte matchdirector. Han/hun kan kontakte vores RD om nødvendigt.
22Slette ”12.2. Udvalget skal sikre, at en nødvendig beholdning af skive- og banemateriel er til stede til nationale- og internationale stævner.”Antikveret.
23Slette 12.5 til 12.8. : ”12.5 For at skyde IPSC i Danmark skal man overholde de internationale IPSC-regler for repræsentation. For skytter, der repræsenterer Danmark, kræves en dansk IPSC A-licens. Samme regler gælder for brugen af de af IPSC godkendte skiver. Se appendix 1. Udvalget fastsætter regler som sikrer at de internationale IPSC regler overholdes. 12.6 Udvalget fastsætter regler for anvendelse af IPSC godkendte skiver. 12.7 De i punkt 12.5 og 12.6 fastsatte regler skal godkendes af DSF bestyrelse. 12.8. Anvendelse af navne m.v.: Se appendix 2.”Det er alene historiske bestemmelser fra da IPSC startede. I dag driver DSF andet and blot IPSC.  
24Flytte hele § 13 til et appendix.: 13. Licens regler 13.1. A-licensprøven, B-licensprøven og C-licensprøven er lige for alle. Reglerne for prøvens gennemførelse er udarbejdet af NROI samt DSF’s bestyrelse og bekendtgøres af NROI til regionerne. Kun instruktører godkendt af NROI kan undervise og afvikle licensprøver. Kun en godkendt kursusleder kan godkende en licensprøve. 13.2. Skytter skal ved tilmelding til A- og B-licensprøven være medlem af en forening der er medlem af DSF samt ved A- og B-licenser kunne oppebære våbentransporttilladelse eller besidde en våbentilladelse samt indbetale de relevante gebyrer og kontingenter. Herefter skal de bestå en teoretisk prøve før de kan deltage på sikkerheds- og licenskurset. Prøver og kurser er udarbejdet af NROI. Under kurset skal de træne under vejledning af en af NROI godkendt instruktør. Afslutningsvis skal der aflægges en praktisk prøve. 13.3. Der gives kun mulighed for at dumpe licensprøven 3 gange. 13.4. Af Appendix 1 fremgår hvilke programmer, der kræver A-licens, B-licens eller C-licens. 13.5. A-licensen findes i en pistol og ”longarms” udgave (Riffel og Shotgun). Pistol licensen giver tilladelse til at skyde ”longarms”, det modsatte er ikke tilfældet. 13.6. En B-licens og en C-licens er indeholdt i en A-licens. En C-licens er indeholdt i en B-licens. En C-licens er ikke indeholdt i en A-licens ”longarms”.Det er ikke nødvendigt at detailbestemme licensregler m.m. i vores vedtægter. Bestemmelserne omkring longarms o C-licens blev aldrig effektueret.
25§14 slettes i sin helhed.: 14. Generelle bestemmelser for foreninger og deres medlemmer. 14.1. Al skydning i forbundet skal ske i overensstemmelse med forbundets generelle sikkerhedsbestemmelser samt de for disciplinen specifikke bestemmelser. 14.2. A- og B licensskydninger kan kun finde sted hvis der er en NROI eller IROA uddannet Range Officer tilstede. For andre skydninger gælder at der altid skal udpeges en ansvarlig banekommandør.Der er andre helt overordnede bestemmelser i brug nu – som overruler vores bestemmelser. F.eks. reglerne om Skydelederprøve, de sikkerhedsregler der gælder al skydning i Danmark m.v.  
26I §15, 6. Afsnit erstattes ”-bestyrelse” til ”-rådet”, jf. beskrivelsen i 1. Afsnit. Det skal rettes 4 steder.En rettelse af benævnelsen af regionsråd, der ikke hedder regionsbestyrelse…
Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.