Dansk Sportsskytte Forbund

Indkaldelse til DSF Årsmøder 2024

Indkaldelse til DSF og Aktivitetskomiteen for Dynamisk Sportsskydning Årsmøder 2024


Hermed indkaldes til årsmøderne Søndag d. 25. februar 2024. Dansk Sportsskytte Forbunds årsmøde samt Aktivitetskomiteen for Dynamisk Sportsskydnings årsmøde og NROI Årsmøde jf. vedtægterne. DSF er vært ved en frokostbuffet kl. 12. For de, der ønsker frokost, bedes antal frokoster anføres ved deres tilmelding.

Årsmøderne afholdes i 2024:

SAS Klubben
Ved Diget 25 
2770 Kastrup.

Årsmøderne afholdes som følger:

DSF Årsmøde
Start kl. 13.00

Dagsorden for DSF Årsmødet:

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Udvalgsformændene aflægger beretning 
4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent, licensgebyr m.v.
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse 
8. Valg af suppleant til bestyrelsen 
9. Valg til udvalg 
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
11. Eventuelt 

Punkter rejst under pkt. 11. kan ikke besluttes på mødet

Aktivitetskomiteen for Dynamisk Sportsskydnings Årsmøde:
Forventet start kl. 15.00

Dagsorden for Aktivitetskomiteen:


1. Valg af dirigent.
2. Aktivitetskomite aflægger beretning  
3. Aktivitetskomite forelægger det nye års program og budget 
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg
6. Eventuelt 

Punkter rejst under pkt. 6 kan ikke besluttes under årsmødet.

Eventuelle forslag skal for begge møder være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet. Tilmelding til årsmøderne foregår jf. vedtægterne.

5.4. En medlemsforening har stemmeret til DSF’s årsmøde efter følgende regler: Fra 1 til 40 medlemmer giver 1 stemme. 1 ekstra stemme opnås for hver påbegyndt 20 medlemmer foreningen yderligere har, der kan dog maksimalt opnås i alt 5 stemmer pr. forening uanset medlemsantal.  

Til Aktivitetskomiteens møde har hver klub/forening 1 stemmeberettiget deltager.  *) Klubber/foreninger med 250 medlemmer eller derover har 2 stemmeberettigede deltagere. 

Medlemsantallet opgøres på baggrund af senest registrerede medlemstal i CFR. 

Tilmelding foregår via mail til formand@dsf.dk med CC til sek@dsf.dk samt info@skytteunion.dk med angivelse af:

Foreningens navn: 

Formandens navn: 

Angivelse af navne på den/de delegerede:

Antal gæster:

Antal frokost deltagere (12.00 – 13.00):

Delegerede for DSF mellem 1 og 5:

Delegerede for Aktivitetskomiteen 1 eller 2 *):


Tilmeldingsfristen er senest er søndag d. 11. februar kl. 13.00 (For Aktivitetskomiteens møde alene dog senest søndag d. 11. februar kl. 15.00).

Hvis ikke andet er angivet betragtes tilmeldingen som værende gældende til både DSF’s og Aktivitetskomiteens årsmøder samt frokost. Husk venligst anfør om foreningen medbringer gæster, der ønsker frokost.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

NROI’s årsmøde finder sted efter de to ovenstående møder, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Udvalgsformændene aflægger beretning 
4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af udvalgsformænd og næstformænd 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

Med venlig hilsen 

Henrik Lerfeldt
Formand NROI Danmark

Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund

Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.